NEWSREEL

Akcie a udalosti v Aeroklube Prešov

23. december 2022 - PF 2023

Prajeme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2023!

7. december 2022 - Pozvánka na členskú schôdzu 10.12.2022

Rada Aeroklubu Prešov o.z. Vás pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 10.12.2022 (sobota) o 13,15 hod v priestoroch AK Prešov s týmto programom:

1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
3 Členské otázky
4. Kontrola plnenia uznesenia členských schôdzi
5. Vyhodnotenie výcviku odbor. činností za rok 2022 k termínu január-november 2022
6. Správa o činnosti KRK k termínu január-november 2022
7. Plán činnosti KRK, plán čl. schôdzí na rok 2023, plán akcií AK a činnosti jednotlivých odborov na rok 2023
8. Členské príspevky v roku 2023
9. Diskusia
10. Návrh a schválenie uznesenia ČS
11. Záver

POZNÁMKA:
1/ Predmetom ČS nebude návrh príspevkov „na náklady a ocenenie prínosov v roku 2023 “ – vzhľadom na meniacu sa situáciu v nepredvídateľnej cene benzínu sa tieto upresnia na ČS v marci 2023
2/ Po členskej schôdzi bude o 18:00 v penzióne Lineas, ulica Budovateľská pripravený bowling pre tých členov AK, ktorí o to budú mať záujem.
3/ V rámci ČS sa urobí aj voľba odborových komisií (bezmotorovej, motorovej, para). Komisia má troch členov – predseda a dvaja členovia. Preto vyzývam členov jednotlivých odborov, aby sa zamysleli nad tým, ktorí členovia jednotlivých odborov by bolo vhodne zvoliť do týchto komisií.

Ľubomír Beluško
predseda AK Prešov

1. november 2022 - Aktuálny rozpis letových dní

Rozpis letových dní 2022/2023

25. október 2022 - Pozvánka na zatváranie neba 2022

Pozývame Vás na Zatváranie neba 2022, ktoré sa bude konať v priestoroch aeroklubu na letisku v Prešove dňa 5.11.2022 so začiatkom o 9:30 hod.

24. október 2022 - Posledná rozlúčka s Vladimírom Dajčom

V stredu 26.10.2022 sa koná posledná rozlúčka s bývalým členom Aeroklubu a pilotom Vladimírom Dajčom v Dome smútku - hlavný cintorín Prešov 12:00 hod.
Česť jeho pamiatke !

6. október 2022 - Pozvánka na členskú schôdzu

Rada Aeroklubu Prešov o.z. Vás pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 09.10.2022 (nedeľa) o 9,30 hod v priestoroch AK Prešov s týmto programom:

1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, členské otázky
3. Kontrola plnenia uznesenia členských schôdzi
4. Správa o hospodárení AK za mesiace január-august 2022
5. Správa KRK za mesiace január-august 2022
6. Správa o výcviku odborových činností za mesiace január-august 2022
7. Diskusia
8. Návrh a schválenie uznesenia ČS
9. Záver

Ľubomír Beluško
predseda AK Prešov

15. august 2022 - Členské príspveky na rok 2022, platné od 1.8.2022

Členské príspevky, príspevky na náklady a ocenenie prínosov v roku 2022 platné od 1.8.2022

27. júl 2022 - Dodatok o zvýšení členských príspevkov od 1.8.2022

Upozorňujeme členov aeroklubu, že od 1.8.2022 dochádza z dôvodu zvýšenia ceny benzínu a oleja a aktualizovanej spotreby lietadiel k zvýšeniu cien za letovú hodinu motorových lietadiel:
Dodatok členských príspevkov od 1.8.2022 schválený Radou Aeroklubu Prešov 19.7.2022 (pdf)

14. apríl 2022 - Letové dni v roku 2022

Rozpis letových dní 2021/2022

21. marec 2022 - Členské príspevky na rok 2022

Členské príspevky, príspevky na náklady a ocenenie prínosov v roku 2022

18. január 2022 - Poukázanie podielu zaplatenej dane pre Aeroklub Prešov, o.z.

Aj tento rok sa Aeroklub Prešov o.z. uchádza o podporu rozvoja športového letectva a výchovy talentovanej mládeže formou poukázania podielu z Vašich daní na našu činnosť. Aeroklub je vedený v notárskom registri zoznamu prijímateľov podielu dane za rok 2021. Návod na poukázanie podielu zaplatenej dane pre Aeroklub Prešov, o.z. a ďalšie tlačivá nájdete tu:
Návod na poukázanie podielu zaplatenej dane pre Aeroklub Prešov, o.z.
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní 2% dane z príjmov
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov zo závislej činnosti

24. december 2021 - PF2022

Prajeme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2022!

19. október 2021 - Dotácia na Memoriál zaslúžilého majstra športu Ladislava Platka

Mesto Prešov poskytlo dotáciu na 16. ročník parašutistickej súťaže "Memoriál zaslúžilého majstra športu Ladislava Platka" vo výške 423 €.
Ďakujeme!

20. máj 2021 - Členská schôdza

Vážená členka, vážený člen Aeroklubu Prešov
Podľa § 101a Zákona o športe - Osobitné ustanovenia sa rada Aeroklubu Prešov rozhodla v čase mimoriadnej situácie uskutočniť členskú schôdzu v zmysle SMERNICE o používaní hlasovania v listinnej podobe s využitím poštových služieb alebo hlasovania kolektívnych orgánov prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo umožnení zasadnutia kolektívneho orgánu prostredníctvom videokonferencie v AEROKLUBE Prešov o.z..s týmto programom :
1. Schválenie kúpy leteckého motora M137 od Aeroklubu Sabinov
2. Schválenie ceny plánovanej veľkej servisnej prehliadky C 201 B Slovak Gliding Service, Martin
3. Schválenie opravy termínov Členských príspevkov, príspevkov na náklady a ocenenie prínosov Aeroklubu Prešov od 1.1.2021 - zmeniť termín splatnosti vo výške 1/2 do 15.4.2021 na do 30.4.2021 v bodoch
   1. Ročný členský príspevok na správu
   2. Ročný členský príspevok na náklady odboru
4. Uznesenie členskej schôdze Aeroklubu Prešov

Postup:
Odoslanie dokumentov e mailom a poštou (pre členov bez e-mailovej adresy) dňa 18.5.2021 s hlasovacími lístkami.
Zaslanie pripomienok, návrhov a hlasovacích lístkov k bodu 1 e-mailom a poštou (pre členov bez e mailovej adresy) do 25.5.2021. Čím skôr sa zrealizuje hlasovanie, tým skôr bude uschopnený vlečný Z 226.
Zaslanie pripomienok, návrhov a hlasovacích lístkov k ostatným bodom e mailom a poštou (pre členov bez e mailovej adresy) do 1.6.2021.
Spracovanie zápisnice z členskej schôdze- pripomienky, návrhy a výsledok hlasovania do 2.6.2021.
Zaslanie zápisnice z členskej schôdze- pripomienky, návrhy a výsledok hlasovania do 5.6.2021.
V Prešove 17.5.2021
   Ľubomír Beluško

20. apríl 2021 - Členské príspevky na rok 2021

Členské príspevky, príspevky na náklady a ocenenie prínosov v roku 2021

19. apríl 2021 - Uznesenie členskej schôdze Aeroklubu Prešov z 12.4.2021

Na základe schválenej SMERNICE o používaní hlasovania v listinnej podobe s využitím poštových služieb alebo hlasovania kolektívnych orgánov prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo umožnení zasadnutia kolektívneho orgánu prostredníctvom videokonferencie v AEROKLUBE Prešov o.z.. 6.4.2021 a vyhodnotenia hlasovania členská schôdza:
berie na vedomie body:
2. Kontrola plnenia uznesenia členskej schôdze
3. Správy o činnosti Rady Aeroklubu a jednotlivých odborov
5. Správa kontrolnej a revíznej komisie Aeroklubu Prešov k účtovnej závierke za rok 2020
schvaľuje body:
4. Schválenie účtovnej závierky Aeroklubu Prešov za rok 2020
6. Schválenie členských príspevkov, príspevkov na náklady a ocenenie prínosov Aeroklubu Prešov od 1.1.2021 a rozpočtu Aeroklubu Prešov na rok 2021
7. Schválenie plánu členských schôdzí na rok 2020
ukladá Rade Aeroklubu:
prejednať podnety, iné návrhy a pripomienky z hlasovania do 30 dní.
V Prešove dňa 15.4.2021
Kontrolná a revizná komisia

Uznesenie vo formáte PDF

13. apríl 2021 - Rozdelenie vzdušného priestoru SR

Náš člen Marek Seman pripravil aktualizované rozdelenie vzdušného priestoru SR. Súbor si môžete stiahnuť tu a následne vložiť do svojho navigačného softvéru. Odkaz na pravidelne aktualizovaný súbor nájdete v ponuke vpravo alebo tu

31. marec 2021 - Informácie pre členov

Vážená členka, vážený člen Aeroklubu Prešov
Podľa § 101a Zákona o športe - Osobitné ustanovenia - v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ods. (1) V čase krízovej situácie môžu kolektívne orgány športovej organizácie používať hlasovanie v listinnej podobe s využitím poštových služieb alebo hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo umožniť zasadnutie takéhoto orgánu prostredníctvom videokonferencie alebo iných prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.
Rada Aeroklubu Prešov sa rozhodla v čase mimoriadnej situácie uskutočniť členskú schôdzu s použitím hlasovania v listinnej podobe s využitím poštových služieb a hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov s programom, ktorý Vám bol zaslaný aj s materiálmi k nemu na Vami udanú e mailovú adresu resp. na poštovú adresu, pokiaľ ste neuviedli e-mailovú adresu. Pokiaľ došlo k zmene doručovacích adries informujte p. Komanického.
Je obdobie podávania daňových priznaní za rok 2020. Na našej www stránke nájdete spôsob zaslania podielu dane v prospech Aeroklubu.
Došlo k zmene Programu bezpečnostnej ochrany letiska s tým, že na IDC (identifikačná karta) je potrebná Vaša fotografia (ak nosíte okuliare – s okuliarmi a bez pokrývky hlavy) o rozmeroch min 2,5x3cm v elektronickej forme.
Došlo aj k zmene MCTR a TMA letiska. Ak máte záujem, spoločne by sme kúpili nové mapy 1:500 000 z Databázy letísk. P. Pavlinskému pošlite foto a záujem o mapu do 10.4.2021.

26. február 2021 - Poukázanie podielu zaplatenej dane pre Aeroklub Prešov, o.z.

Aj tento rok sa Aeroklub Prešov o.z. uchádza o podporu rozvoja športového letectva a výchovy talentovanej mládeže formou poukázania podielu z Vašich daní na našu činnosť. Aeroklub je vedený v notárskom registri zoznamu prijímateľov podielu dane za rok 2020. Návod na poukázanie podielu zaplatenej dane pre Aeroklub Prešov, o.z. a ďalšie tlačivá nájdete tu:
Návod na poukázanie podielu zaplatenej dane pre Aeroklub Prešov, o.z.
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní 2% dane z príjmov
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov zo závislej činnosti

24. december 2020 - PF 2021

V mene členov Aeroklubu Prešov Vám želáme veselé Vianoce a šťastný Nový rok!

23. október 2020 - Dotácia na Memoriál zaslúžilého majstra športu Ladislava Platka

Mesto Prešov poskytlo dotáciu na 15. ročník parašutistickej súťaže "Memoriál zaslúžilého majstra športu Ladislava Platka" vo výške 439 €.
Ďakujeme!

20. október 2020 - Letové dni Aeroklubu Prešov

Rozpis letových dní 2020/2021

29. marec 2020 - Dopravný úrad udelil výnimky v súvislosti s COVID-19

Dopravný úrad informuje, že v súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu SARS – COV – 2 na území Slovenskej republiky, rozhodol o udelení nasledovnej výnimky.
Celé znenie výnimky je možné nájsť v nasledovnom súbore: Výnimka Covid
Leteckú verejnosť zároveň upozorňujeme, že v oblasti jednotlivých výnimiek môže dôjsť počas ich trvania k zmenám a preto je potrebné pravidelne sledovať stránku Dopravného úradu, kde budú zverejňované aktuálne informácie: DÔLEŽITÉ: COVID-19 UDELENÉ VÝNIMKY

20. marec 2020 - Opatrenia proti šíreniu koronavírusu

V súvislosti so šírením koronavírusu sú v aeroklube zavedené nasledovné hygienické opatrenia:
Každý je povinný používať ochranné rúško, ak ho nemá, aeroklub má k dispozícii obmedzený počet rúšok pre svojich členov.
Kabína lietadla sa musí dezinfikovať pri každej zmene posádky.
Neodporúča sa vykonávať leteckú činnosť osobám starším ako 70 rokov.
V prípade, že sa necítite dobre alebo ste boli v zahraničí, ste povinní dodržiavať domácu karanténu tak, ako to bolo nariadené Vládou SR.
Teoretická výuka sa ruší až do odvolania.
Ďalej vás žiadame, aby ste hromadne v panike nevykupovali letové hodiny. Máme ich dosť pre všetkých!

19. marec 2020 - Odporúčanie ohľadne športovej činnosti

S ohľadom na súčasnú situáciu, bol oslovený Úrad verejného zdravotníctva SR so žiadosťou o usmernenie pri výkone športovej činnosti, ako aj výkladom verejných vyhlášok a opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva . Touto cestou Vás chceme informovať o zodpovedaných otázkach odborom epidemiológie, Úradu verejného zdravotníctva SR ako aj o odporúčanom postupe pri športovej príprave talentovanej mládeže a športovej reprezentácie.
Kompletné znenie otázok a odpovedí nájdete tu: Odporúčanie ohľadne športovej činnosti

8. marec 2020 - Členská schôdza

Rada Aeroklubu Prešov o.z. Vás pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 8.3.2020 (nedeľa) o 13,00 hod v priestoroch AK Prešov s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, členské otázky
3. Kontrola plnenia uznesenia členských schôdzí
4. Správa o činnosti R-AK v roku 2019
5. Účtovná závierka AK za rok 2019 a správa o hospodárení AK za rok 2019
6. Správa KRK k hospodáreniu AK za rok 2019
7. Diskusia
8. Návrh a schválenie uznesenia ČS

Ľubomír Beluško
predseda AK Prešov

17. február 2020 - Posledná rozlúčka s Františkom Juskom

Dňa 16.2.2020 nás opustil náš dlhoročný člen, bývalý predseda Aeroklubu, bezmotorový inštruktor a motorový pilot. Posledná rozlúčka bude 20.2.2020 o 11,00 hod v Dome smútku Prešov. Česť jeho pamiatke! Nech mu je slovenská zem ľahká!

2. február 2020 - Poukázanie podielu zaplatenej dane pre Aeroklub Prešov, o.z.

Aj tento rok sa Aeroklub Prešov o.z. uchádza o podporu rozvoja športového letectva a výchovy talentovanej mládeže formou poukázania podielu z Vašich daní na našu činnosť. Aeroklub je vedený v notárskom registri zoznamu prijímateľov podielu dane za rok 2019. Návod na poukázanie podielu zaplatenej dane pre Aeroklub Prešov, o.z. a ďalšie tlačivá nájdete tu:
Návod na poukázanie podielu zaplatenej dane pre Aeroklub Prešov, o.z.
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní 2% dane z príjmov
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov zo závislej činnosti
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

14. január 2020 - Členské príspevky na rok 2020

Členské príspevky, príspevky na náklady a ocenenie prínosov v roku 2020

6. január 2020 - Novoročný beh 2020

V sobotu 4. januára sa uskutočnil ďalší ročník našej tradičnej športovo – recesistickej akcie Novoročný beh. Súťažilo sa vo viacboji, ktorý pozostával z tradičných disciplín: behu, streľby zo vzduchovky, hodu špalkom a hodu loptičkou na cieľ. Príroda nám značne skomplikovala nielen súťaženie, ale aj samotné vytýčenie trate. Prebytok vlahy zo začiatku zimy sa vplyvom mrazu zmenil na ľadovú plochu, ktorá pokryla takmer celý areál, navyše sneženie, ktoré prišlo tesne pred štartom, ľad výborne zamaskovalo. Napriek tomu sa s malými nehodami podarilo súťaž absolvovať štyridsiatim súťažiacim v ôsmych kategóriách.
A toto sú stupne víťazov v jednotlivých kategóriách:
Deti do 10 rokov: 1. Illia Kasyanenko 2. Simona Belušková 3. Tomáš Šoltys
Deti nad 10 rokov: 1. Šimon Girgoško 2. Daniil Kasyanenko 3. Martin Sobek
Ženy do 25 rokov: 1. Nikola Miháliková 2. Karolína Tomanová 3. Michaela Šoltysová 3. Kristína Tomanová
Ženy nad 25 rokov: 1. Olena Kasyanenko 2. Lucia Sobeková 3. Ľudmila Pavliková
Muži do 40 rokov: 1. Martin Jakab 2. Jozef Pavlinský 3. Lukáš Hvizda
Muži nad 40 rokov: 1. Martin Toman 2. Andryj Kasyanenko 3. Miroslav Štempeľ
Muži nad 60 rokov: 1. Augustín Jakab 2. Vladimír Dajča 3. Andrej Kušnírik
Ženy nad 60 a ženy tehotné: 1. Oľga Tarasovičová 1. Veronika Pavlinská

5. január 2020 - Poďakovanie organizátorom, zúčastneným a sponzorom novoročného behu

Poďakovanie patrí všetkým organizátorom a zúčastneným za pekný deň strávený s dobrou náladou a sponzorom, ktorí zabezpečili ceny pre zúčastnených.
Sponzori:
4F
ČECH s.r.o.
PrešovLINE 2 s.r.o.
Andryj Kasianenko
Milan Bandura
Róbert Brzáč
Miroslav Štempeľ
Ing. Tomko Daniel-TOMARK s.r.o.
Ľubomír Beluško-MARCOS s.r.o. Prešov
Ing. Alexander Pivovarník
Martin Hricinda
Mgr. Martin Toman
Andrej Dupaľ
Ing. Gejza Markovič
Ing. Jozef Berdis
Ing. Alexander Komanický
Ing. Marek Seman
Zvláštne poďakovanie patrí Milanovi Bandurovi za zabezpečenie občerstvenia, pohostenia a doplnenia energie.

24. december 2019 - PF 2020

Prajeme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2020!

10. december 2019 - schôdza

Rada Aeroklubu Prešov o.z. Vás pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 21.12.2018 (sobota) o 9,30 hod v priestoroch AK Prešov s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, členské otázky
3. Kontrola plnenia uznesenia členských schôdzí
4. Vyhodnotenie výcviku odbor. činností za rok 2019 k termínu ČS
5. Správa KRK za rok 2019 k termínu ČS
6. Plán činnosti KRK, plán čl. schôdzi, plán akcií AK a činnosti jednotlivých odborov na rok 2020
7. Členské príspevky, príspevky na náklady a ocenenie prínosov v roku 2020
8. Rozpočet na rok 2020
9. Diskusia
10. Návrh a schválenie uznesenia ČS
11. Záver

Ľubomír Beluško
predseda AK Prešov

13. november 2019 - Plán teoretickej prípravy základného výcviku SPL

Prvé stretnutie 16. 11. 2019 sa uskutoční na letisku Aeroklubu Prešov, ostatné podľa pokynov.

6. november 2019 - Poďakovanie mestu Prešov

Mesto Prešov podporilo parašutistickú súťaž v presnosti pristátia sumou 453 €.

31. október 2019 - Letové dni Aeroklubu Prešov

Rozpis letových dní 2019/2020

26. október 2019 - Zatváranie neba 2019

Pozývame Vás na Zatváranie neba 2019, ktoré sa bude konať v priestoroch Aeroklubu na letisku v Prešove dňa 9. novembra 2019 (sobota) so začiatkom o 9:30.
Bude sa súťažiť v trojboji:
1. Presnosť prístátia na vetroni L-13 Blaník s navijakovým štartom.
2. Hod kniplom na diaľku
3. Pitie piva na čas
Pochutiť si budete môcť na guláši a pivečku.
Svoju účasť prosím nahláste čo najskôr telefonicky na čísle +421 944 192 292 alebo e-mailom na jopav.fly@gmail.com
Štartový poplatok je 20 €, pre členov AK Prešov 10 €. Konzumný poplatok pre nelietajúcich hostí 5 €
Zaregistrujte sa čo najskôr telefonicky na čísle 0944 192 292 alebo e-mailom na jopav.fly@gmail.com

21. október 2019 - Posledná rozlúčka s rytierom letectva Imrichom Majorošom

20.10.2019 nás opustil vo veku 95 rokov rytier letectva, dlhoročný pilot, inštruktor, inšpektor, akrobat motorových lietadiel a vetroňov, dlhoročný náčelník aeroklubového letiska Prešov Imrich Majoroš.
Nech je večná jeho pamiatka a nech mu je slovenská zem ľahká!
Členovia Aeroklubu Prešov a Slovenského leteckého zväzu Prešov.
Posledná rozlúčka bude v kostole v Kechneci v utorok 22.10.2019 o 15:00 hod.

24. september 2019 - Členská schôdza

Rada Aeroklubu Prešov o.z. Vás pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 29.9.2019 (nedeľa) o 9:00 hod v priestoroch AK Prešov s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, členské otázky
3. Kontrola plnenia uznesenia členských schôdzi
4. Vyhodnotenie výcviku odbor. činností za prvý polrok 2019
5. Správa KRK za prvý polrok 2019
6. Správa o výcviku odborových činností za prvý polrok 2019
7. Diskusia
8. Návrh a schválenie uznesenia ČS
9. Záver

Ľubomír Beluško
predseda AK Prešov

17. jún 2019 - Pozvánka na Memoriál zaslúžilého majstra športu Ladislava Platka

V sobotu 22.6.2019 sa na letisku Prešov-Nižná Šebastová (Vranovská ul. č.72 ) uskutoční 14. ročník „Memoriálu zaslúžilého majstra športu Ladislava Platka“ s programom:
8:00 - 8:45 Prezentácia súťažiacich
9:00 - 9:15 Zahájenie a teechnická konferencia
od 9:45 Súťažné zoskoky
Vyhlásenie výsledkov prebehne do dvoch hodín po ukončení súťažných zoskokov
Propozície súťaže

18. marec 2019 - Členské príspevky na rok 2019

Členské príspevky, príspevky na náklady a ocenenie prínosov v roku 2019

17. marec 2019 - Aktuálne letecké frekvencie platné od 28.2.2019

Aktuálne letecké frekvencie platné od 28.2.2019

7. február 2019 - Úvodné stretnutie kurzu bezmotorového lietania

V sobotu 23.2.2019 o 10:00 sa v klubovni Aeroklubu uskutoční úvodné stretnutie pred kurzom bezmotorového lietania. Srdečne pozývame všetkých záujemcov, dozviete sa podrobné informácie o cene a priebehu kurzu. Zároveň vás prosíme o ohlásenie účasti na telefónnom čísle 0917 565 988, aby sme vedeli koľko záujemcov máme očakávať.

21. január 2019 - Posledná rozlúčka s pánom Gerhardom Kövarym

V týchto dňoch nás vo veku 80 rokov opustil bývalý, dlhoročný vedúci letovej prevádzky, inšpektor a inštruktor Aeroklubu Prešov, pán Gerhard Kövary.
Pohreb sa uskutoční 23.1.2019 (streda) o 10:00 hod v Dome smútku Sabinov.

Česť jeho pamiatke.

10. január 2019 - Poukázanie podielu zaplatenej dane pre Aeroklub Prešov, o.z.

Aj tento rok sa Aeroklub Prešov o.z. uchádza o podporu rozvoja športového letectva a výchovy talentovanej mládeže formou poukázania podielu z Vašich daní na našu činnosť. Aeroklub je vedený v notárskom registri zoznamu prijímateľov podielu dane za rok 2018. Návod na poukázanie podielu zaplatenej dane pre Aeroklub Prešov, o.z. a ďalšie tlačivá nájdete tu:
Návod na poukázanie podielu zaplatenej dane pre Aeroklub Prešov, o.z.
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní 2% dane z príjmov
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov zo závislej činnosti
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

7. január 2019 - Novoročný beh 2019

5. januára sa na letisku nášho aeroklubu uskutočnil ďalší ročník obľúbeného Novoročného behu. Disciplíny ostali nezmenené: beh, streľba zo vzduchovky, hod špalkom do diaľky a hod loptičkou na cieľ. Napriek mrazu, sneženiu a silnému vetru sa zišlo 28 vyznávačov športu, zábavy a recesie, ktorí súťažili v 6 kategóriách. Celé zápolenie sa skončilo bez nehôd a zranení a dopadlo takto:
Najmladšie deti: 1. miesto: Illia Kasyanenko, 2. miesto: Tomáš Šoltys
Staršie deti: 1. miesto: Karolína Tomanová, 2. miesto: Michaela Šoltysová, 3. miesto: Daniil Kasyanenko
Ženy: 1. miesto: Olena Kasyanenko, 2. miesto: Veronika Šromeková, 3. miesto: Kristína Tomanová
Muži do 45 rokov: 1. miesto: Jozef Pavlinský, 2. miesto: Martin Jakab, 3. miesto: Andrij Kasyanenko
Muži do 60 rokov: 1. miesto: Miroslav Štempeľ, 2. miesto: Martin Toman, 3. miesto: Ľubomír Beluško
Muži nad 60 rokov: 1. miesto: Augustín Jakab, 2. miesto: František Jusko, 3. miesto: Viliam Zbiňovský

Na záver poďakovanie sponzorom behu:
Alexander Rosner-Mecom a.s. HUMENNÉ
Kamil Šebian-DaM Prešov
Viliam Čech-Firma ČECH s.r.o
Miroslav Štempeľ
Jaroslav Šurkala
Ing.Alexander Komanický
Ing.Alexander Pivovarnik-INGMETAL s.r.o.Prešov
Jozef Pavlinský
Ľubomír Beluško-MARCOS spol.s r.o. Prešov
Andrij Kasianenko
Ing.Martin Hricinda
Ing.Marek Seman
Poďakovanie za prípravu občerstvenia Milanovi Bandurovi.
Poďakovanie za prípravu trate a dohľad nad priebehom súťaženia: Martinovi Tomanovi, Alexandrovi Rösnerovi, Jozefovi Pavlinskému, Alexandrovi Komanickému, Lukášovi Minárikovi, Martinovi a Tomášovi Hricindovcom, Miroslavovi Štempeľovi, Veronike Šromekovej a Ľubomírovi Beluškovi.

Tešíme sa na stretnutie v roku 2020!

1. január 2019 - Poďakovanie mestu Prešov

Mesto Prešov podporilo parašutistickú súťaž v presnosti pristátia sumou 453 €.

24. december 2018 - PF 2019

Veselé Vianoce, šťastný Nový rok a úspešný vzlet do nového roka 2019 želá kolektív Aeroklubu Prešov!

30. november 2018 - Poďakovanie mestu Prešov

Mesto Prešov prispelo sumou 353 € na 13. ročník parašutistickej súťaže „Memoriál zaslúžilého majstra športu Ladislava Platka“

26. november 2018 - Členská schôdza

Rada Aeroklubu Prešov o.z. Vás pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 08.12.2018 (sobota) o 13,30 hod v priestoroch AK Prešov s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, členské otázky
3. Kontrola plnenia uznesenia členských schôdzi
4. Vyhodnotenie výcviku odbor. činností za rok 2018 k termínu ČS
5. Správa o činnosti KRK za rok k termínu ČS
6. Plán činnosti KRK, plán čl. schôdzi, plán akcií AK a činnosti jednotlivých odborov na rok 2019
7. Diskusia
8. Voľba orgánov AK – predseda AK, predseda KRK, členovia rady AK a KRK, komisií odborov
9. Návrh a schválenie uznesenia ČS
10. Záver

Ľubomír Beluško
predseda AK Prešov

11. november 2018 - Aktualizovaná fotogaléria

Aktualizovali sme našu fotogalériu, nové fotky nájdete tu: odkaz

26. október 2018 - Letové dni Aeroklubu Prešov

Rozpis letových dní 2018/2019

10. október 2018 - Zatváranie neba 2018

Pozývame Vás na Zatváranie neba 2018, ktoré sa bude konať v priestoroch Aeroklubu na letisku v Prešove dňa 10. novembra 2018 (sobota) so začiatkom o 9:30.
Bude sa súťažiť v trojboji:
1. Presnosť prístátia na vetroni L-13 Blaník s navijakovým štartom.
2. Hod kniplom na diaľku
3. Pitie piva na čas
Pochutiť si budete môcť na guláši a pivečku.
Svoju účasť prosím nahláste čo najskôr telefonicky na čísle +421 944 192 292 alebo e-mailom na jopav.fly@gmail.com
Štartový poplatok je 20 €, pre členov AK Prešov 10 €. Konzumný poplatok pre nelietajúcich hostí 5 €
Zaregistrujte sa čo najskôr telefonicky na čísle 0944 192 292 alebo e-mailom na jopav.fly@gmail.com

3. október 2018 - Členská schôdza

Rada Aeroklubu Prešov o.z. Vás pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 13.10.2018 (sobota) o 16,30 hod v priestoroch AK Prešov s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, členské otázky
3. Kontrola plnenia uznesenia členských schôdzi
4. Správa o hospodárení AK za 9 mesiacov 2018
5. Správa KRK za 9 mesiacov 2018
6. Správa o výcviku odborových činností za 9 mesiacov 2018
7. Voľba volebnej komisie pre voľby orgánov AK
8. Diskusia
9. Návrh a schválenie uznesenia ČS
10. Záver

Ľubomír Beluško,
predseda AK Prešov

8. september 2018 - Pozvánka na 80. výročie začiatku lietania v Prešove

Pred osemdesiatimi rokmi skupina nadšencov začala s lietaním v Prešove. Vďaka nim si ďalšie desiatky odvážnych mladých ľudí mohli splniť svoj sen o lietaní a vďaka týmto nadšencom sa podarilo vycvičiť množstvo vynikajúcich profesionálov pre armádne, dopravné, či poľnohospodárske letectvo. Prešov sa stal významným miestom slovenského a československého športového lietania.

Pri príležitosti tohto jubilea si Vás dovoľujeme pozvať na stretnutie pamätníkov, súčasníkov a priateľov lietania, ktoré sa uskutoční 15.9.2018 (v sobotu ) na letisku v Prešov-Nižná Šebastová (Vranovská ul. č.72 ) s programom:
  10:00 hod Parašutistická súťaž Memoriál L. Platka v presnosti pristátia
  13:00 hod Pozdravy hostí

V priebehu dňa: statické a letové ukážky lietadiel Aeroklubu spomienkové lietanie na vetroni LF-109 Pionier pilotmi, ktorí majú typ zapísaný v zápisníku, predvádzacie lety s ULL Viper SD 4 výrobcu Tomark Aero, simulátorové lietanie Piper PA-28 foto a video výstava histórie lietania a parašutizmu v Prešove, aj z Vami prinesených materiálov.

Tešíme sa na Vašu účasť s pozdravom Letu zdar!

Parkovanie, občerstvenie, predaj suvenírov je v areáli Aeroklubu, kyvadlová doprava od konečnej zástavky MHD č. 1 Nižná Šebastová v dobe od 10:00 do 16:00 hod.

Ľubomír Beluško
predseda Aeroklubu Prešov

Upozornenie: akcia je neverejná, zúčastniť sa môžu všetci členovia aeroklubu a pozvaní hostia.

5. august 2018 - Prípravy výročia začiatku lietania v Prešove

Priatelia tento rok je pre priaznivcov lietania významný tým, že v jeseni tohto roku uplynie už 80 rokov od prvých úspešných letov v Prešove. Z tohto dôvodu má aeroklub v sobotu 15. septembra v úmysle zorganizovať na našom letisku oslavy tohto výročia. V tejto súvislosti sa Rada AK obracia na svojich členov s prosbou o aktívnu účasť na príprave a priebehu osláv tohto jubilea. Program osláv bude členom AK včas zaslaný ale keďže je teraz iba v počiatočnom štádiu priprav, každý dobrý nápad na jeho doplnenie a rozšírenie od členov aeroklubu je iba vítaný. V prípade záujmu ďalšie informácie poskytne VLP Ing. Jozef Pavlinský 0944 192 292.

Šaňo Komanický
tajomník AK

19. jún 2018 - Memoriál zaslúžilého majstra športu Ladislava Platka

13. ročník medzinárodnej parašutistickej súťaže v presnosti pristátia "Memoriál zaslúžilého majstra športu Ladislava Platka" sa uskutoční 30. júna 2018 na letisku Aeroklubu Prešov. Propozície súťaže

9. apríl 2018 - Členské príspevky na rok 2018

Členské príspevky, príspevky na náklady a ocenenie prínosov v roku 2018

5. marec 2018 - Teoretické školenie 11.3. a 25.3.2018

Pozvánka na teoretické školenie 11.3. a 25.3.2017

1. január 2018 - 7777

7777

Basic info

Name of the airport: PREŠOV

ICAO: LZPW

Type of the airport: Military nonpublic airport with civil traffic exclusively for Aeroklub Prešov

GEO

7 km NE Prešov

ARP (WGS84)

N 49°01'36", E 21°18'18"

ELEV

314,55 m / 1032 ft

Magnetic declination

4°E 2011

RWY

05 / 23

MAG

054° / 234°

Length and surface

800 x 40 m grass

Carrying capacity

5700 kg / 0,7 Mpa

Operation time

MTWR H24, Aeroklub HO

Services

Repairs O/R LTD

Fuel

Avgas 100, Unleaded 95

Oil

Aeroshell 100, 100W a M8AD

Communication frequency - Tower

135,500 MHz - MTWR

Communication frequency - Operator

135,500 MHz - INFO

Operation rules

GAT flights are permitted to enter LZR315 MCTR only with a consent of MILITARY PRESOV TWR station. The consent must be obtained three minutes in advance at least. The military airfield may be used only with the consent issued by an air operator of the military airbase Presov. Arrivals without communication are not possible.

Operators

Air base, 080 06 Prešov
contact: +421 960 112 233, MTWR +421 960 527 119

SNA Aeroklub Prešov, Vranovská 72, 080 01 Prešov
contact: +421 917 565 988, info@aeroklubpresov.sk